Press ESC to close

الیزابت

همیشه توانسته ام برنده باشم . سن دختر ها قابل گفتن نیست پس بریم سراغ معرفی ، ۳ سال است با این سیستم آشنا شده ام و کلی تجربه برد و کمی شکست دارم و خیلی حرفها برای گفتن برای بت.